SPECIFISKĀS KATEGORIJAS EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJAS

Iesnieguma veidlapa
Iepriekš definētie risku novērtējumi (PDRA):

PDRA-S01 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai

PDRA-S02 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai

PDRA-G01 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai

PDRA-G02 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai

PDRA-G03 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai

Vadlīnijas:

Vadlīnijas UAS ekspluatanta rokasgrāmatas izstrādei


Vadlīnijas ekspluatācijas riska novērtējumam atbilstoši SORA metodoloģijai


Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumus specifiskās kategorijas ietvaros, UAS ekspluatantam ir:

JĀSAŅEM EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJA
  1. atbilstoši kādam no “iepriekš definētajiem risku novērtējumiem” (PDRA); vai
  2. veicot pilnu risku novērtējumu atbilstoši SORA metodoloģijai

VAI

JĀIESNIEDZ EKSPLUATĀCIJAS DEKLARĀCIJA

Attiecas tikai uz Regulas (ES) 2019/947 1.papildinājumā minētajiem standartscenārijiem (STS)

(piemērojams no 2024.gada 1.janvāra)

Ekspluatācijas atļaujas izsniedz valstī, kurā UAS ekspluatants ir reģistrēts. Lai veiktu lidojumus ārpus reģistrācijas valsts, UAS ekspluatantam ir jāvēršas attiecīgās valsts kompetentajā iestādē ar pieteikumu, kurā ietverta reģistrācijas valstī izsniegtās ekspluatācijas atļaujas kopija un sīkāka informācija par plānoto lidojumu vietu un ar to saistītajiem riskiem, ņemot vērā vietējās gaisa telpas, apvidus un apdzīvotības īpatnības un klimatiskos apstākļus.

Kā iesniegt pieteikumu?
ELEKTRONISKĀ VEIDĀ

Iesniegums un tā pielikumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jānosūta uz e-pasta adresi: caa@caa.gov.lv

VAI

DRUKĀTĀ VEIDĀ

Iesnieguma un tā pielikumu oriģināls jānogādā Civilās aviācijas aģentūrā, Biroju iela 10, lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053

Pieteikumu ekspluatācijas atļaujas saņemšanai gatavo, pamatojoties uz Regulas (ES) 2019/947 11.pantā minēto riska novērtējumu, iesniegumam pievienojot: 

STANDARTSCENĀRIJI (STS)

Standartscenāriji (STS) tiks piemēroti tikai no 2024.gada 1.janvāra

Standartascenāriji (STS) ir aprakstīti Regulas (ES) 2019/947 1.papildinājumā, paredzot skaidrus nosacījumus, ierobežojumus, kā arī tehniskās prasības bezpilota gaisa kuģa sistēmai. Ja plānotie lidojumi atbilst kādam no standartscenārijiem (STS) un bezpilota gaisa kuģim ir atbilstošs C klases marķējums, UAS ekspluatantam pietiek ar ekspluatācijas deklarācijas iesniegšanu – ja tajā ir iekļauta visa nepieciešamā informācija, no kompetentās iestādes bez kavēšanās tiek saņemts apstirpinājums par tās pilnīgumu, ar ko pietiek, lai uzsāktu plānotos lidojumus.

IEPRIEKŠ DEFINĒTI RISKU NOVĒRTĒJUMI (PDRA)

Atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) dokumentiem “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai, ekspluatācijas risku novērtējumu nepieciešams veikt atbilstoši SORA metodoloģijai. Lai veicinātu harmonizētu pieeju un atvieglotu ekspluatācijas atļauju iegūšanas procesu, Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) dokumentā “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai, ir publicējusi 4 “iepriekš definētus riska novērtējumus” (PDRA), kuros tiek aprakstītas darbības, nosacījumi un ierobežojumi, kas attiecināmi, lai UAS ekspluatants varētu iegūt ekspluatācijas atļauju.

Iepriekš definētie risku novērtējumi (PDRA) tiek iedalīti 2 grupās:

  1. PDRA-S: atbilst stansartscenārijiem (STS), kas publicēti Regulā (ES) 2019/947, izņemot prasību UAS būt marķētai ar attiecīgu C klases marķējumu
  2. PDRA-G: aptver vispārīgākus scenārijus, paredzot UAS ekspluatantam iespēju pierādīt atbilstību ekspluatācijas drošības mērķiem ar dažādiem risku mazināšanas pasākumiem
  PDRA-S01 PDRA-S02 PDRA-G01 PDRA-G02
Lidojuma veids Vizuālā tiešā redzamībā (VLOS) Ārpus tiešās redzamības (BVLOS) ar vizuālu gaisa telpas novērošanu Ārpus tiešās redzamības (BVLOS) ar vizuālu gaisa telpas novērošanu Ārpus tiešās redzamības (BVLOS) tam speciāli rezervētā gaisa telpā
Pārlidojamās teritorijas Apdzīvotās vietās virs kontrolētas zemes teritorijas Ārpus apdzīvotām vietām virs kontrolētas zemes teritorijas Ārpus apdzīvotām vietām Ārpus apdzīvotām vietām
Gaisa telpa Kontrolējamā un nekontrolējāmā gaisa telpa Kontrolējamā un nekontrolējāmā gaisa telpa Nekontrolējāmā gaisa telpa Lidojumiem rezervēta gaisa telpa
Maksimālais lidojumu augstums 120m (AGL) 120m (AGL) 150m* (AGL) Atbilstoši rezervētajai gaisa telpai
Bezpilota gaisa kuģa galvenie parametri Maksimālie gabarītizmēri <3m un tipiskā kinētiskā enerģija <34kJ Maksimālie gabarītizmēri <3m un tipiskā kinētiskā enerģija <34kJ Maksimālie gabarītizmēri <3m un tipiskā kinētiskā enerģija <34kJ Maksimālie gabarītizmēri <3m un tipiskā kinētiskā enerģija <34kJ
C klases marķējums Nav nepieciešams
(tehniskās prasības salīdzināmas ar C5 klases UAS)
Nav nepieciešams
(tehniskās prasības salīdzināmas ar C6 klases UAS)
Nav nepieciešams
(tehniskās prasības atbilstoši risku novērtējumam)
Nav nepieciešams
(tehniskās prasības atbilstoši risku novērtējumam)
Tālvadības pilota kvalifikācija Teorija:
sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standarta scenārijiem (STS)

Prakse:
akreditācija, kas apliecina PDRA-S01 praktiskās apmācības pabeigšanu
Teorija:
sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standarta scenārijiem (STS)

Prakse:
akreditācija, kas apliecina PDRA-S02 praktiskās apmācības pabeigšanu
Teorija:
sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standarta scenārijiem (STS) + papildus elementi atbilstoši plānotajām darbībām

Prakse:
akreditācija, kas apliecina PDRA-G01 praktiskās apmācības pabeigšanu
Teorija:
sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standarta scenārijiem (STS)+ papildus elementi atbilstoši plānotajām darbībām

Prakse:
akreditācija, kas apliecina PDRA-G02 praktiskās apmācības pabeigšanu

Ja plānotie bezpilota gaisa kuģa lidojumi atbilst kādam no publicētajiem PDRA, kā pieteikums ekspluatācijas atļaujas saņemšanai jāiesniedz:

Iesnieguma veidlapa:

Lai novērtētu riska mazināšanas līdzekļu piemērotību risku novēršanai, nepieciešams norādīt precīzas atsauces uz dokumentācijas (piemēram, UAS ekspluatanta ekspluatācijas rokasgrāmatu, UAS ražotāja rokasgrāmatu u.c.) sadaļu, kurā iekļauta sīkāka informācija par to, kā tiek panākta atbilstība katram noteiktajam nosacījumam.

PDRA-S01 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai: 

PDRA-S02 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai: 

PDRA-G01 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai: 

PDRA-G02 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai: 

PDRA-G03 darbības raksturojums un nosacījumi / pielikums pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai: 

Ekspluatācijas rokasgrāmata ietver informāciju par UAS ekspluatantu, tā veiktajām darbībām ar bezpilota gaisa kuģiem, ekspluatācijā iesaistītā personāla atbildības un pienākumu sadalījumu, apmacībām un tehnisko informāciju par bezpilota gaisa kuģa sistēmu.

Vadlīnijas ekspluatācijas rokasgrāmatas izstrādei:

Samaksa par pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.

Derīguma termiņš: atļauju izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem
Maksa:

  1. Iesnieguma izskatīšana (atbilstību/neatbilstību izvērtējums): 50EUR
  2. Ekspluatācijas atļaujas izsniegšana: 25EUR
  3. Uzraudzības maksa: 50EUR/gadā

EKSPLUATĀCIJAS RISKU NOVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI "SORA" METODOLOĢIJAI

Ja tiek secināts, ka plānotie bezpilota gaisa kuģa lidojumi daļēji vai pilnībā neatbilst kādam no publicētajiem PDRA, ir jāveic pilns risku novērtējums atbilstoši SORA metodoloģijai, kas sīkāk ir aprakstīta Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) publicētajos dokumentos “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai.

Attiecīgi, kā pieteikums ekspluatācijas atļaujas saņemšanai jāiesniedz:

Iesnieguma veidlapa:

Vadlīnijas ekspluatācijas riska novērtējumam atbilstoši SORA metodoloģijai:

Ekspluatācijas rokasgrāmata ietver informāciju par UAS ekspluatantu, tā veiktajām darbībām ar bezpilota gaisa kuģiem, ekspluatācijā iesaistītā personāla atbildības un pienākumu sadalījumu, apmacībām un tehnisko informāciju par bezpilota gaisa kuģa sistēmu.

Vadlīnijas ekspluatācijas rokasgrāmatas izstrādei:

Samaksa par pakalpojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi tiek veikta pirms pakalpojuma saņemšanas.

Derīguma termiņš: atļauju izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem
Maksa:
  1. Iesnieguma izskatīšana (atbilstību/neatbilstību izvērtējums): 200EUR
  2. Ekspluatācijas atļaujas izsniegšana: 25EUR
  3. Uzraudzības maksa: 50EUR/gadā
Scroll to Top