IEROBEŽOJUMI UN NOSACĪJUMI GAISA TELPĀ

Uzsākot bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumus atvērtā gaisa telpā, ir nepieciešams apzināties, ka līdzīgi kā uz autoceļiem arī gaisā ir zināmi noteikumi, kurus jāievēro, lai neapdraudētu apkartējos un izvairītos no incidentiem ar citiem gaisa telpas lietotājiem.

MAKSIMĀLAIS ATĻAUTAIS LIDOJUMU AUGSTUMS

Atsevišķos gadījumos, ja to pieprasa persona, kas atbild par mākslīgo šķērsli, veicot bezpilota gaisa kuģa lidojumu šāda šķēršļa tuvumā (ne tālāk par 50m horizontālā plaknē), lidojuma augstumu atļauts palielināt līdz 15m virs šķēršļa augstuma. Gadījumā, ja konkrētajā vietā ir UAS ģeogrāfiskā zona, kas nosaka citu augstumu vai ierobežojumu, šāda atkāpe nav atļauta – veicot lidojumus, jāievēro konkrētajā zonā noteiktie ierobežojumi.

Kaut arī gaisa kuģi, kuros atrodas cilvēki, parasti lidojumus veic augstāk, pilotējamā aviācija ir sastopama arī pie zemākiem augstumiem, piemēram, veicot pacelšanos/nosēšanos, meklēšanas un glābšanas darbus, speciālos aviācijas darbus, militāros lidojumus vai avārijas situācijās – tālvadības pilota pienākums ir dot ceļu šādiem gaisa kuģiem un neapdraudēt cilvēkus, kas tajos atrodas. Tāpat tālvadības pilota pienākums ir izvairīties arī no citiem bezpilota gaisa kuģiem vai putniem, kas sadursmes rezultātā var izraisīt avāriju un apdraudēt uz zemes esošos cilvēkus un īpašumus. Tādēļ ir būtiski redzēt bezpilota gaisa kuģa atrašanās vietu un tam apkārt esošo vidi.

SPECIFISKI IEROBEŽOJUMI UN NOSACĪJUMI (UAS ĢEOGRĀFISKĀS ZONAS)

Neskatoties uz vispārīgajās prasībās noteiktajiem nosacījumiem, atsevišķās vietās bezpilota gaisa kuģu lidojumiem var tikt noteikti aizliegumi, ierobežojumi vai atvieglojumi, kas saistīti ar drošuma, drošības, privātuma vai vides aspektiem. Dažos gadījumos var nākties lidojumus iepriekš saskaņot vai ievērot papildu nosacījumus (piemēram, lidojumus veikt tikai ar noteiktas klases bezpilota gaisa kuģi), bet citos – lidojumi var tikt pilnībā aizliegti. Tāpat atsevišķās vietas var būt atļauts neievērot kādu no atvērtajai kategorijai noteiktajiem nosacījumiem. Vienotā ES regulējuma izpratnē tās dēvē par bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) ģeogrāfiskajām zonām.

Latvijā kā dažus no piemēriem var minēt:

  • Ierobežojumi lidlauku tuvumā (tiešs lidlauku tuvums, gaisa satiksmes vadības zonas (CTR), satiksmes informācijas zonas (TIZ), lidlauka gaisa satiksmes zonas (ATZ))
  • Zonas, kas izveidotas saistībā ar aviācijas aktivitātēm (Īslaicīgi rezervētās zonas (TRA), īslaicīgi norobežotās zonas (TSA), bīstamās zonas (D), ierobežotu lidojumu zonas (R) un aizliegtās zonas (P))
  • Zonas, kas izveidotas ap militāriem objektiem, Latvijas Banku, ieslodzījuma vietām, kā arī infrastruktūras objektiem, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu
  • Ierobežojumi ap rūpniecisko avārijas risku objektiem
  • Ierobežojumi ielu, valsts autoceļu un to pārvadu, tiltu, dzelzceļa infrastruktūras, elektrisko tīklu gaisvada līniju un kapsētu tuvumā

Pilns ierobežojumu uzskaitījums pieejams 2021.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 429 “Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi” 

INFORMĀCIJAS IEGŪŠANA

Lai tālvadības pilotiem atvieglotu informācijas iegūšanu par gaisa telpā noteiktajiem ierobežojumiem, AS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones/ ir publicējusi interaktīvu karti, kas pielāgota bezpilota gaisa kuģu lietotājiem un attēlo ne tikai statisko un dinamisko aeronavigācijas informāciju, bet arī citus ierobežojumus, kas attiecas uz bezpilota gaisa kuģu lidojumu izpildi.

Tomēr jāņem vērā, ka šajā kartē nav attēloti visi ierobežojumi – piemēram, ierobežojumi ielu, valsts autoceļu un to pārvadu, tiltu, dzelzceļa infrastruktūras, elektrisko tīklu gaisvada līniju un kapsētu tuvumā.

Regulējums paredz tuvākajā nākotnē UAS ģeogrāfiskajām zonām ieviest vienotu digitālu formātu, lai tālvadības pilotiem būtu vienkāršāk iegūt informāciju par ierobežojumiem gaisa telpā. Tāpat C1-C4 klases bezpilota gaisa kuģu sistēmas tiks aprīkotas ar vietzinīguma funkciju, kas automātiski informēs par ierobežojumiem gaisa telpā, kur tiek veikts lidojums. 

Jau šobrīd atsevišķu ražotāju bezpilota gaisa kuģi nodrošina informāciju par ierobežojumiem, tomēr parasti tā ir nepilnīga vai neprecīza (nesakrīt ar konkrētās valsts regulējumā noteikto). Vietzinīguma funkciju, uz kuru varēs pilnībā paļauties, būs iespējams nodrošināt ne agrāk par 2022.gada 1.janvāri, kad informāciju par ierobežojumiem paredzēts nodrošināt publiski pieejamā plaši izmantotā unikālā digitālā formātā. 

Tālvadības pilota pienākums ir iepazīties un ievērot aizliegumus, ierobežojumus un nosacījumus, kas noteikti valstī, kurā tiek veikti lidojumi. Kamēr informācija netiek nodrošināta vienotā unikālā digitālā formātā, jāņem vērā, ka dažādās valstīs šāda informācija var tikt pasniegta dažādi.

Scroll to Top