Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis:

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”
Biroju iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053 elektroniskā pasta adrese: caa@caa.gov.lv

Nolūks personas datu apstrādei:

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, veicot savas funkcijas bezpilota gaisa kuģu jomā, kas noteiktas likumā “Par aviāciju”, apstrādā personas datus šādos nolūkos:

 1. Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – Regula (ES) 2019/947) izpilde;
 2. bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrēšana un aktuālo datu uzturēšana;
 3. informācijas un norādījumu sniegšana bezpilota gaisa kuģa sistēmu (turpmāk – UAS) ekspluatantiem, kas veicina UAS operāciju drošumu;
 4. tālvadības pilotu tiešsaistes apmācību nodrošināšana;
 5. tālvadības pilotu kvalifikācijas eksāmenu organizēšana un kompetenci apliecinošu dokumentu izsniegšana, ierobežošana, atsaukšana vai to darbības apturēšana;
 6. specifiskās kategorijas ekspluatācijas atļauju izsniegšana, grozīšana, ierobežošana, atsaukšana vai to darbības apturēšana;
 7. uzraudzības veikšana UAS ekspluatantiem specifiskajā kategorijā;
 8. atgadījumu ziņojumu izvērtēšana.
Apstrādes juridiskais pamats:

Personas datu apstrādei, ko veic Civilās aviācijas aģentūra, ir šāds juridiskais pamats:

 1. Regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām 14.pants.
 2. Likuma “Par aviāciju” 117.5 panta pirmā daļa
 3. Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.457 „Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”.
Datu avoti un attiecīgās personas datu (kas nav iegūti no datu subjekta) kategorijas:
Lai nodrošinātu, ka personu identificējošie dati, kas iekļauti bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā, ir pareizi, sistēmas darbībā izmanto citu valsts informācijas sistēmu datus vai par to precizitāti pārliecinās Civilās aviācijas aģentūra.
Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir:

Jūsu personas datu saņēmēji ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā:

 • Civilās aviācijas aģentūra un tās pilnvarotās personas,
 • Jūs pats/i,
 • apstrādātāji,
 • tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes,
 • tiesa,
 • Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 436 “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi” 10. punktu.
 • citas fiziskas un juridiskas personas saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 457 “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi” 16. punktu.
Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrs tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod datus citām informācijas sistēmām tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar konkrētās informācijas sistēmas pārzini.
Informācija par personas datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām:

Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, lai izpildītu uz Civilās aviācijas aģentūra attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Civilās aviācijas aģentūra var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc tam, šeit minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Informācija par to, vai personām ir likumā vai līgumā noteiktais pienākums sniegt personas datus:

Personas datu sniegšana ir obligāta atbilstoši prasībām, kas noteiktas:

 • Likuma “Par aviāciju” 117.5 panta pirmajā un otrajā daļā;
 • Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.436 „Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi”, 14. punktā;
 • Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.457 „Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”.

Ja Jūs nesniegsiet personas datus, kuru sniegšana ir paredzēta normatīvajos aktos, tad Jūs nevarēsiet saņemt Civilās aviācijas aģentūras sniegtos pakalpojumus.

Informācija par automatizētu lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamību:

Šādas metodes apstrādē netiek izmantotas.

Personas datu aizsardzības speciālists:

Kontaktinformācija: datu.specialists@caa.gov.lv

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131). Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, Jūs tiekat aicināts vispirms sazināties ar CAA, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
Scroll to Top